02-7377408, 02-7377428, 02-0502528-9    happycitythailand@gmail.com
บัญชีของฉัน    ตะกร้าสินค้า    เข้าสู่ระบบ  


คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่รับประกัน

สัญญาการขยายเวลารับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์นี้ มีผลคุ้มครองสำหรับผลิตภัณฑ์ที่:

   - ซื้อใหม่จาก HappyCity
   - ผลิตขึ้นเพื่อใช้ในประเทศไทย และ
   - ซื้อในช่วงเวลาเดียวกันและยังอยู่ในระยะเวลาการรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตในประเทศไทย


การซ่อมแซม

    หากระยะเวลาการประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตสินค้ายังไม่หมดอายุ กรุณาติดต่อผู้ผลิตโดยตรงหรือศูนย์ซ่อมในเครือของผู้ผลิต

    หากระยะเวลาประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ ของผู้ผลิตสินค้าสิ้นสุดลงแล้ว แต่ผลิตภัณฑ์นั้นยังอยู่ในระยะเวลาการรับประกันตามสัญญาการขยายเวลารับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาโทรสายด่วนหมายเลข 093-0016777, 099-0128138, 098-7818388 ในเวลาทำการ (วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 9.00 ถึง 17.00 น.) เจ้าหน้าที่ยินดีช่วยเหลือ และให้บริการผู้ซื้อ โดยการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์จะดำเนินการโดยตัวแทนศูนย์บริการรับซ่อมอย่างเป็นทางการของ HappyCity เท่านั้น และก่อนการดำเนินการซ่อมแซมใด ๆ จะต้องแจ้งให้ HappyCity ทราบก่อนทุกครั้ง

    ก่อนการส่งผลิตภัณฑ์ซ่อมแซมไม่ว่าในกรณีใดๆ ผู้ซื้อจะต้องแสดงเอกสารสัญญาขยายเวลารับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งใบแจ้งหนี้ / ใบเสร็จรับเงินของสินค้าที่ออกโดย HappyCity

    หากเกิดปัญหาในการใช้งานหรือเกิดความบกพร่องของผลิตภัณฑ์ กรุณาตรวจสอบคู่มือการใช้งานผลิตภัณฑ์ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นด้วยตัวของผู้ซื้อเองก่อน หากข้อบกพร่องนั้นไม่ได้อยู่ภายใต้ขอบเขตความคุ้มครองของสัญญาการขยายเวลารับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์นี้ ผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม


การดำเนินการส่งซ่อม :

หากผลิตภัณฑ์ภายใต้ความคุ้มครองตามสัญญาการขยายเวลารับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ เกิดความชำรุดบกพร่อง ไม่ทำงานและจำเป็นจะต้องส่งซ่อม ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะต้องส่งไปที่ตัวแทนศูนย์บริการรับซ่อมอย่างเป็นทางการของ HappyCity ภายในระยะเวลาที่สัญญาฉบับนี้มีผลคุ้มครอง ทั้งนี้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ต้องส่งผลิตภัณฑ์ทำการซ่อมแซมภายในสามสิบวัน(30)วัน นับจากวันที่ผลิตภัณฑ์เกิดความชำรุดบกพร่อง ไม่ทำงาน


ข้อยกเว้นในการให้ความคุ้มครอง

    ผลิตภัณฑ์ที่ยังคงอยู่ในระยะเวลาประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิต การรับประกันหลังการซ่อมแซม หรือ การรับประกันอื่นใด

    ข้อบกพร่องใด ๆ ที่อาจส่งผลให้ผู้ผลิตเรียกคืนผลิตภัณฑ์

    การซ่อมบำรุงเป็นประจำตามปกติที่ผู้ผลิตแนะนำ รวมถึงการตรวจสอบ การทำความสะอาด การใส่สารหล่อลื่น การปรับแต่งภายนอก และคำแนะนำอื่น ๆ

    ส่วนประดับตกแต่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้งานหลัก สีเคลือบ สภาพของสีบนผลิตภัณฑ์ หรือพื้นผิวของผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ สายเคเบิลและสายไฟภายนอก ส่วนที่เป็นแก้วและเลนส์ และส่วนเพิ่มเติมการใช้งานอื่น ๆ

    การปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก HappyCity การเปลี่ยนแปลงหมายเลขของผลิตภัณฑ์ การติดตั้ง การใช้งาน และการบำรุงรักษาซ่อมแซมโดยไม่ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต การซ่อมแซมโดยช่างที่ไม่ได้เป็นตัวแทนศูนย์บริการรับซ่อมอย่างเป็นทางการ และความเสียหายใดๆของส่วนประกอบที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของผลิตภัณฑ์นั้น

    ความเสียหายของซอฟท์แวร์ (รวมถึงระบบปฏิบัติการและข้อมูลที่เก็บไว้) ที่เกิดจากการติดตั้งซอฟต์แวร์และหรือการกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ การป้องกันไวรัสและการติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น ๆ


การถ่ายโอนกรรมสิทธิ์

สัญญาการขยายเวลารับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์นี้ จะคุ้มครองเฉพาะการใช้ผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยเท่านั้น ข้อตกลงนี้สามารถโอนคุ้มครองผลิตภัณฑ์ให้เจ้าของคนใหม่ได้ โดยจะต้องทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรถึง HappyCity เพื่อแจ้งการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของ ชื่อและที่อยู่ของเจ้าของใหม่ภายในสิบ (10) วัน ในกรณีที่ผู้ผลิตได้ทำการสับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้สัญญาบริการนี้ ผู้ซื้อจะต้องส่งเอกสารยืนยันการส่งของของผู้ผลิตและหมายเลขของผลิตภัณฑ์ใหม่ไปยัง HappyCity ภายในสิบ (10) วัน สัญญาขยายเวลารับประกันนี้ ไม่สามารถนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ได้


ข้อจำกัดของความรับผิดชอบ

    ความคุ้มครองจะไม่ครอบคลุมหรือขยายผลไปถึงการเสียชีวิตหรือการได้รับบาดเจ็บใด ๆ ของบุคคล หรือการสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือความเสียหายทั้งในทางตรงหรือทางอ้อม และความเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่องจากเหตุการณ์พิเศษที่ไม่สามารถคาดเดาได้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความสูญเสียที่เกิดขึ้นเนื่องจากความล่าช้าในการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับสัญญานี้ และความสูญเสียโอกาสในการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่เสียระหว่างรอการซ่อม รออะไหล่

    HappyCity ความรับผิดชอบสำหรับการซ่อมแซมหนึ่ง (1) ครั้ง ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะต้องไม่เกินมูลค่าตลาดของผลิตภัณฑ์นั้น ณ เวลาที่ทำการซ่อม

    การเลือกใช้อะไหล่จะเป็นของใหม่จากผู้ผลิตดั้งเดิมหรือเทียบเท่า แต่ต้องสามารถใช้การได้ตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวางไว้ ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาโดยดุลยพินิจของ HappyCity

    HappyCity จะจัดหาผลิตภัณฑ์ซึ่งมีสภาพเดียวกันเทียบเท่ากับชิ้นเดิมมาทดแทนให้แก่ผู้ซื้อ หากไม่สามารถซ่อมแซมผลิตภัณฑ์นั้นให้กลับคืนสู่สภาพเดิมได้ หรือหากค่าใช้จ่ายในการซ่อมสูงจนเกินไป โดยผลิตภัณฑ์ที่ชำรุดบกพร่องนั้นจะกลายเป็นกรรมสิทธิ์ของ HappyCity แต่ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ที่นำมาทดแทนอาจจะมีมูลค่าทางการค้าปลีกที่ต่ำกว่าของชิ้นเดิม เมื่อมีการจัดหาผลิตภัณฑ์มาทดแทนให้แล้ว สัญญาขยายเวลารับประกันนี้เป็นอันสิ้นสุดลงทันทีโดยไม่มีการคืนเงินค่าธรรมเนียมใดๆ

    จำนวนมูลค่าความสูญเสียหรือความเสียหายที่ได้รับการชดใช้จากสัญญาการขยายเวลารับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ต้องไม่เกินราคาเต็มของผลิตภัณฑ์(ก่อนหักส่วนลดหากมี) ที่ผู้ซื้อจ่ายเป็นค่าสินค้าที่คุ้มครองโดยสัญญาการขยายเวลารับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์


การยุติและการยกเลิกสัญญา

สัญญาขยายเวลารับประกันนี้จะยุติลงหรือเลิกสัญญาทันทีโดยไม่มีการคืนเงินค่าธรรมเนียม หากเกิดกรณีดังนี้

    มีการขายผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้อื่น โดยไม่มีคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรส่งไปยัง HappyCity เพื่อขอโอนสัญญาการขยายเวลารับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์นี้ให้กับเจ้าของใหม่

    มีการสละหรือการโอนกรรมสิทธิ์ในผลิตภัณฑ์ให้แก่บุคคลอื่น โดยไม่มีคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรส่งไปยัง HappyCity เพื่อขอโอนสัญญาการขยายเวลารับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์นี้ให้กับเจ้าของใหม่

    มีการซ่อมแซม สับเปลี่ยน หรือดัดแปลงผลิตภัณฑ์โดยช่างที่ไม่ได้เป็นตัวแทนศูนย์บริการรับซ่อมอย่างเป็นทางการ

    หากมีการขนย้ายผลิตภัณฑ์ออกจากประเทศที่ซื้อ ก็จะไม่ได้รับการคุ้มครองตามสัญญาการขยายเวลารับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์นี้

สัญญาการขยายเวลารับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์นี้จะถูกยกเลิกก็ต่อเมื่อ ผลิตภัณฑ์ได้ถูกส่งกลับไปหรือแลกเปลี่ยนโดย HappyCity ภายในสิบสี่(14)วันนับจากวันที่ซื้อ ใบแจ้งหนี้/ ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม และเอกสารสัญญาขยายเวลารับประกัน จะต้องส่งคืน HappyCity เพื่อขอรับเงินคืน


ข้อตกลงทั้งหมด

เอกสารชุดนี้ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่าง HappyCity และผู้ซื้อสัญญาการขยายเวลารับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ การนำเสนอด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรอื่น ๆ นอกจากที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ถือว่าไม่มีผลบังคับใช้ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความภาษาไทยและข้อความในภาษาอื่น ๆ ให้ถือเอกสารภาษาไทยเป็นหลัก        ผลิตภัณฑ์

ดูเพิ่มเติม »    


       ดาวโหลด

บริษัท แฮปปี้ซิตี้ อมิวส์เมนท์ อีควิปเมนท์ จำกัด

6/26 ถนนเจ้าคุณทหาร แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม.10520 **(ตรงข้ามร้านก๋วยเตี๊ยวเรือตั้งหลัก)**


Mobile. 093-0016777, 099-0564777
Tel. 02-7377408, 02-7377428, 02-0502528-9
Fax. 02-0502529
happycitythailand@gmail.com
@2014 HappyCityThailand.com  All rights reserved.
Line ID :happycity123 , 0930016777